A Brief Description of the Station
Station
Names
Doctoral
Specialties
Mai n Research AreasMain Graduate Advisors
PhysicsParticle physics and nuclear physicsExperimental particle physics,Particle physics theory,Heavy quark physics,Highenergy cosmic ray physics,etcWang Chengrui,He Mao,Xie Qubing,Zhang Naijian,etc
PhysicsCondensed matter physics Condensed matter theory,Magnetic Physics,Dielectric physics,Ion-solid interactions,Crystal physics, Crystal devices,Nonlinear physics,Noncrystal physics,Cluster physics, Low-dimensional material physics,Semiconductor physics,etcJiang Minhua(the member of Academy of Science of China), doctor advisors: Prof.Mei Liang-Mo, Prof.Wang ke-Ming, Prof.Zhong Wei-Lie, Prof.Chen Huan-Chu, Prof.Liu Yi-Hua, Prof.Shao Zong-Shu, Prof.Zhang Pei- Lin, Prof.Ma Hong-Lei, Prof.Tan Chun-Yu and Prof.Xie Shi-Jie,etc
MathematicsPure MathematicsNumber Theory,Nonlinear,Functional analysis,Complex analysis,Topology,Differential equation,etcPan Chengdong(the member of Academy of Science of China),Guo Dajun,Zhan Tao,Yi Hongxun,Jiang Shouli,Sun Jingxian,Wang Wei,Chen Shaozhu,etc
MathematicsNumerical MathematicsNumerical solution of partial differential equations,Numerical method of oil and water resourses,etcYuan Yirang,Yang Danping,Liang Dong,etc
MathematicsApplied MathematicsRandom control,Financial mathematics,Biomedical fluid mechanics,Control theory and its applications,Lnverse problem of mathematical physics and improperly posed problem, Mathematical method of identification and reestablish of information graphs,etcSun Nazheng,Peng Shige,Xu Mingyu,Zhou hongxing,Zhu Benren,etc
MathematicsOperation research and Control theory Graph theory and applications,Combination optimization,Operation research and economy analysis,Multivariable control theory and applications,etc Xie litong,Liu Guizhen,Liu Jiazhuang,Cheng Zhaolin,etc
BiologyMicrobiologyMicrobial Genetics and Molecular Biology, Microbial Physiology and Mefabolic Engincering,Microbial Technology, Souvces and Enuirenmental Microkiology,etcZhang Changkai,Qu Yinbo,Qian Xinmin,Ma Guirong,Gao Peiji,etc
BiologyDevelopmental Biology Molecular Biology of Early Bmbryonic Development,Developmental Immunology, Mechanism of Development and Genetic Control,Developmental Neurobiology, Experimental Plant Developmental Biology,Developmental Tumor- biology,etcZhang Hongwei,etc