The School of Chemistry


Professor
Sun Sixiu Kong Xiangzheng Chen Zaicheng Yin Yongjia Wang Huimin
Yang Jinghe Chen Shenhao Jie Niangqin Jiang Dehua Guo Zheng
Zhu Guiyun Zhang Qizhen Zhang Chunguang Jin Wenrui Wang qilong
Li Ganazuo Liu Chengbu Yue Shugu Liu Changyi Liu Dexin
Ding Shiliang
Associate Professor
Xu Geiying Hou Wangguo Li Ciran Li Gaolan Tang Zhiqiang
Yu Tai Xy Jiang Jianzhuang Mu Jin Li Jihai Wang Yixuan
Zhao Yuting Feng Xusheng Sun Changjun Si Zhikun Kan Chengyou
Yuan Yunlong Zhang Jingzhi Cui Xuegui Liu Zonglin Guo Yonglang
Liu Chuanpu Zhang Xiaoli Zhang shuzhen Guo Jingzhong Feng Dacheng
Sun TongShan Zhou C.G. Liang Weian Zhu HePing Lin Jimao
Mu Binhuarg Liu Jinting Zhang Miao Xie Xinji Shen Dazhong
Wang Lizeng

Name: Sun SiXiu
Title:Professor
Date of Birth:24.Aug.1945
Education: Graduat Student, Shandong University

Major research Interest:

Recent Publications:

Name: Kong Xiang Zheng
Title:Professor
Date of Birth:Oct.28.1958
Education:Ph.D.,Faculyt of Science,University Lyon I,France

Major research Interest:

Recent Publications:

Name: Chen Zaicheng
Title:Professor
Date of Birth:June.26,1936
Education:Graduate,Shandong University

Major research Interest:

Recent Publications:

Name: Yong Jia Yin
Title:Professor
Date of Birth:9.21.1931
Education:Graduted from chemistry Department of Shanghai Jiao Tong University 1952

Major research Interest:

Recent Publications:

Name: Wang Huimin
Title:Professor
Date of Birth:Dec.1956
Education:Dr.Zhejiang University

Major research Interest:

Recent Publications:

Name: Yang Jinghe
Title:Professor
Date of Birth:May,1941
Education:Department of Chemistry,Shandong University

Major research Interest:

Recent Publications:

Name: Shenhao Chen
Title:Professor
Date of Birth:Oct.11,1940
Education:Ph.D.Belguade University

Major research Interest:

Recent Publications:

Name: Jie Niangqin
Title:Professor
Date of Birth:1943.1
Education:Dept.of Chem.Shangdong University

Major research Interest:

Recent Publications:

Name: Jiang De-Hua
Title:Professor
Date of Birth: 5,1939
Education:Dept.of Chem.Beijing University

Major research Interest:

Recent Publications:

Name: Guo Zheng
Title:Professor
Date of Birth: Fed.1938.
Education: Graduated from Shandong University

Major research Interest:

Recent Publications:

Name: Zhu Guiyun
Title:Professor
Date of Birth: 12.9.1939
Education:Dept.of Chem.Beijing University in 1963

Major research Interest:

Recent Publications:

Name: Zhang Qizhen
Title:Professor
Date of Birth: Oct.7.1937
Education:Graduate at Peking (Beijing) University

Major research Interest:

Recent Publications:

Name: Zhang Chunguang
Title:Professor
Date of Birth: Jan.1.1939
Education:1960-1965;Shandong University

Major research Interest:


Name:Wenrui Jin
Title:Professor
Date of Birth:30.9.1940
Education:Departmet of Chemistry, Shandong University

Major research Interest:

Recen Publications:

Name:Wang qilong
Title:Professor
Date of Birth:23.4.1964
Education: Ph.D, University de Poitiers, France

Major research Interest:

Recent Publications:

Name:Li Gan-Zuo
Title:Professor
Date of Birth:March15.1938
Education:univdrsity graduation, Shandong University

Major research Interest:

Recent Publications:

Name: Liu Cheng Bu
Title:Professor
Date of Birth: Sep.1.1948 Education:Ph.D., Shandong University

Major research Interest:

Recent Publications:

Name: Yue Shu GU
Title: Professor
Date of Birth:4,21,1939
Education: Educating from Chemistry Department of Shandong Universityin 1961

Major research Interest:

Recent Publications:

Name:Liu Changyi
Title:Professor
Date of Birth;1938.7
Education:Graduate for Shandong University

Major research Interest:

Recent Publications:

Name: Liu Dexin
Title:Professor
Date of Birth:3.3.1941
Education:Graduate. Department of Chemistry Shandong University

Major research Interest:

Recent publications:

Name:Ding Shiliang
Title: Professor
Date of Birth: 25.Dec.1937
Education: Shandong University

Major research Interest:

Recent Publications:

Name:Xu Gui ying
Title: Associate Professor
Date of Birth: Aug.28.1949
Education: University Graduation, Shandong University

Major research Interest:

Recent Publications:

Name:Hou Wangguo
Title:Associat Professor
Date of Birth:1964.10
Education: Master, Shandong University

Major research Interest:

Recent Publications:

Name:Li Ciran
Title:Associate Professor
Date of Birth:1941.4
Education: Bs form Chemistry Department of Shandong Univ.in1964

Major research Interest:

Recent Publications:

Name: Gao-lan Li
Title: Associate Professor
Date of Birth: 1940.5.26
Education:

Major research Interest:

Recent Publications:

Name: Zhiqiang Tang
Title:Associate Professor
Date of Birth:1938.9
Education: The Petrolenm University of China

Major research Interest:

Recent Publications:

Name:Wang Lizeng
Title:Associate Professor
Date of Birth:17.8.1940
Education:Dept. of Chem., Shandong University

Major research Interest:

Recent Publications:

Name:Yu Tai Xy
Title: Associate Professor
Date of Birth: 10 Nov 1944
Education: Postgraduated, Master, Nankai University

Major research Interest:

Recent Publications:

Name:Jianzhuang Jiang
Title: Associate Professor
Date of Birth:1963.3.24
Education:Ph.D(Post doc.), Peking uniersity, Osaka University

Major research Interest:

Recent Publications:

Name: Mu Jin
Title: Associate Professor
Date of Birth: Mar.3.1963
Education:M.Sc., Shandong University

Major research Interest:

Recent Publications:

Name: Li Jihai
Title: Associate Professor
Date of Birth: 10.9.1945
Education: Master Shandong University

Major research Interest:

Recent Publications:

Name:Yixuan Wang
Title: Associate Professor
Date of Birth: 5.25.1964
Education: Ph.D. Shandong Uiversity

Major research Interest:

Recent Publications:

Name: Zhao Yu Ting
Title: Associate Professor
Date of Birth:16.9.1949
Education: Graduate Student, Shandong university

Major research Interest:

Recent Publications:

Name: Feng XuSheng
Title: Associate Professor
Date of Birth: Jan.8.1945
Education: Master Shandong University

Major research Interest:

Recent Publications:

Name: Sun Changjun
Title: Associate Professor
Date of Birth:1946.1
Education: Master's degree, Shandong University

Major research Interest:

Recent Publications:

Name: Si Zhikun
Title: Associate Professor
Date of Birth: 1958.10
Education: Dept. of Chem., Shandong University, MS Degree in 1984

Major research Interest:

Recent Publications:

Name: Kan Chengyou
Title: Associate Professor
Date of Birth: Jun. 1961
Education: Postgraduate Student Chem.Depart Shandong University

Major research Interest:

Recent Publications:

Name: Yuan Yunlong
Title: Associate Professor
Date of Birth:June,30,1944
Education:Qing Hua University

Major research Interest:

Recent Publications:

Name: Zhang Jingzhi
Title:Associate Professor
Date of Birth: 1938.9.20
Education: Department of Chemistry, Shandong University

Major research Interest:

Recent Publications:

Name: Cui Xuegui
Title: Associate Professor
Date of Birth: Dec.1948
Education: Graduated from Shandong University in 1974

Major research Interest:

Recent Publications:

Name: Liu Zonglin
Title: Associate Professor
Date of Birth: Sept. 21, 1941
Education: Undergraduate Shandong University

Major research Interest:

Recent Publications:

Name: Shen Dazhong
Title:Associate Professor
Date of Birth: 3,13/1963
Education: Ph.D.Dept.of Chem. and Chem.Eng.HuNan University

Major research Interest:

Recent Publications:

Name: Yonglang Guo
Title: Associate Professor
Date of Birth: Aug.25.1957
Education: Postgraduate student, Shandong University

Major research Interest:

Recent Publications:

Name: Liu Chuanpu
Title: Associate Professor
Date of Birth: 2.4.1941
Education: B.S, Shandong University

Major research Interest:

Recent Publications:

Name:Zhang Xiaoli
Title: Associate Professor
Date of Birth:18/11/1961
Education: Department of Chemistry, Shandong University

Major research Interest:

Recent Publications:

Name:Zhang shuzhen
Title:Associate Profrssor
Education:Department of chemistry, Teacher's college, Shandong

Major research Interest:

Recent Publications:

Name:Jingzhong Guo
Title: Associate Professor
Date of Birth:2,15,1964
Education: Ph.D. Shandong University

Major research Interest:

Recent Publications:

Name:Feng Dacheng
Title: Associate Professor
Date of Birth:Jul.9,1947
Education: Shandong University,Master

Major research Interest:

Recent Publications:

Name:Sun TongShan
Title: Associate Professor
Date of Birth:Sep.13,1942
Education: University Graduate, Shandong University

Major research Interest:

Recent Publications:

Name:Zhou C.G.
Title: Associate Professor
Date of Birth:April,1944
Education: Master Shandong University

Major research Interest:

Recent Publications:

Name:liang Weian
Title: Associate Professor
Date of Birth:1945.11
Education: Master's degree Shandong University

Major research Interest:

Recent Publications:

Name:Zhu He Ping
Title: Associate Professor
Date of Birth:July24.1945.
Education: East China Institute of Chemical Technology

Major research Interest:

Recent Publications:

Name:Lin Jimao
Title: Associate Professor
Date of Birth:1.Feb.1956
Education: Master, Shandong University

Major research Interest:

Recent Publications:

Name:Mu BinHuarg
Title: Associate Professor
Date of Birth:1939.1.17
Education: Shandong University

Major research Interest:

Recent Publications:

Name:Liu Jinting
Title: Associate Professor
Date of Birth:11.1.1959
Education: MS Dept.of Chem.Nankai University

Major research Interest:

Recent Publications:

Name:Zhang Miao
Title: Associate Professor
Date of Birth:1944.2.29
Education: PEDING University

Major research Interest:

Recent Publications:

Name:Xie Xinji
Title: Associate Professor
Date of Birth:1945.4.8 Education: Scholar Shandong University

Major research Interest: