Department of Electronics

Professor
Chen Gang-wu Chen Zhijian Liao Shifan Gao zhenming Lai xiancong
Assoc.Prof.
Yuan Dongfeng Liu Xiuzhan Song Zhongdian Fan Yonghua Li Bingyan
Zhang Chunye Qin Guorong Gao Jun Li Daozhen Ma Shuke
Wang Zuqiang Qiu Zhengan Yu Tian Wang Shuhe Song Yuyan
Chen Di Nie Guifang Zhao Ziying Sun Guozhong Chang Guizhi
Wu Xiaojuan Liu Liguo Cui Jungping
Name: Liao Shifan
Title: Professor
Date of Birth:Dec.21 1938
Education: Graduated from Dalian Institute of Technology in 1961
Major research Interest:


Name: Chen, Gang-wu
Title: Professor
Date of Birth: 1934.7
Education: Graduated from physics dapartment, Shandong University
Major research Interest:

Recent Publications:


Name: Lai xiancong
Title: Professor
Date of Birth: March 18,1939
Eduation: Bache lor of Science, Nankai University
Major research Interest:

Recent Publications:


Name:Gao Zhenming
Title: Professor
Date of Birth:July 1941
Education:Undergraduate course ,Shandong University
Major research Interest:

Recent Publications:


Name: Chen Zhijian
Title: Professor
Date of Birth:1936.10
Education: Bachelor of Science, Shandong University
Major research Interest:

Recent Publications:


Name:D.F.Yuan
Title:Associate Professor(Dean of Electrical Engineering Department)
Date of Birth:April 20,1958
Education:Master Degree,1988;Ph.D degree,1998
Major research Intrest:

Recent Publications:

Project:


Name:Liu Xiuzhan
Title: Associate Professor
Date of Birth: Mar,1951
Education: Shandong University
Major research Interest:

Major research Interest:


Name: Cui Jungping
Title: Associate Professor
Date of Birth: 1940.2.2
Education: Shandong University
Major research Interest:

Recent Publications:


Name: Fan Yonghua
Title: Associate professor
Date of Birth: Feb.1946
Education: B.Sc Shandong University
Major research Interest:

Recent Publications:


Name: Wang Shuhe
Title: Associate Professor
Date of Birth: 1950.3.14
Education: Bachelor of Science, Shandong University
Major research Interest:

Recent Publications:

ACRONYMS IN ELETRONIC TECHNIQUE

Name: Song Zhongdian
Title: Associate Professor
Date of Birth: 1940.11.1
Education: Graduated at Shandong University
Major reserach Interest:

Recent Publications:


Name: Chen Di
Title: Associate Professor
Date of Birth: Nov.12.1961
Education: M.Sc Dept. of Electronic Eng., Shandong University, July 1987
Major research Interest:

Recent Publications:


Name: Wang Zuqiang
Title: Associate Professor
Date of Birth: 1957.10.25
Education: Banchlar Degree From Shandong University
Major research Interest:


Name: Gao jun
Title: Associate Professor
Date of Birth: 1943.9
Education: Beijing University of Posts and Telecommunications
Major research Interest:

Recent Publications:


Name: Li Dao Zhen
Title: Associate Professor
Date of Birth: 1946.2
Education: Graduated form Beijing Univ.
Major research Interest:

Recent Publications:


Name: Wu Xiaojuan
Title: Associate Professor
Date of Birth: April 9,1944
Education:Graduated from Shandong Polytechnic University in 1968
Major research Interest:

Recent Publications:


Name: Ma Shuke
Title: Associate Professor
Date of Birth: 9/1945
Education: Graduate, Shandong Universiyt
Major research Interest:

Recent Publications:


Name: Li Bingyan
Title: Associate Professor
Date of Birth: March 1945
Education: Undergraduate University of Elestromic Scienec and Technology of China
Major reearch Interest:

Recent Publications:


Name: Qiu Zheng An
Title: Associate Professor
Date of Birth: Oct.4,1940
Education: Graduated from Shandong Universiyt
Major research Interest:


Name: Tian yu
Title: Associate Professor
Date of Birth: 13,8,1950
Education: Graduated from Shandong University
Major reSearch Interest:

Recent Publications:


Name: Song Yuyan
Title: Associate Professor
Date of Birth: 28-9-1945
Education: Graduated from Military Engineering College in 1968
Major research Interest:

Recent Publications:


Name: Zhang Chunye
Title: Associate Professor
Date of Birth: Mar. 12. 1951
Education: Graduated from Shandong University in 1974
Major research Inerest:


Name: Qin Guorong
Title: Associate Professor
Date of Birth: 13-3-1943
Education: Graduated from Shandong Univesiyt in 1969
Major research Interest:


Name: Nie Guifang
Title: Associate Professor
Date of Birth: 7.28. 1948
Deucation: Shandong University graduate
Major research Interest:

Recent Publications:


Name: Zhao Ziying
Title: Senior Engineer
Date of Birth: 1946.7.16
Education: Beijing Institute of Technalagy
Shandong Universiyt of Traditional Chinese Medicine
Major research Interest:


Name: Sun Guozhong
Title: Snior Engineer
Date of Birth: 1937.12,28
Education: Graduated from the electronics department of Shandong Universiyt in 1961.
Major research Interest:

Recent Publications:


Name: Chang Guizhi
Title: High Engineer
Date of Birth: 1942.1.12
Education :Graduated at Shandong Universiyt
Major research Interest:

Recent Publications:

Name: Liguo Liu
Title:Senior Engineer
Date of Birth:Sept.30, 1954
Education: Graduated from Nanjing Universiyt
Major research Interest:

Recen Publications: