Department of Optoelectronics & Information Engineering

Professor Pingmao Xu Chen Wenyi Li Shichun Ding Lan-ying
Wang Qingpu Wu Jiyou Cai Luzhong Nie Dezhen
Associate professor Ren Quan Zhang Xingyu Zhao Shengzhi Ji Suling
Sun Maocong Wu Futian Gao Xueyan Wang Zhigang
Guo Kexi Zhang Shuzhi

Name: Pingmao Xu
Title: Professor
Date of Birth:Mar.4.1941
Education: Graduated from Shandong University

Major Research Interest:

Recent Publications:

Name: Chen Wenyi
Title:Professor
Date of Birth:Dec. 28, 1937
Education:Peking University

Major research Interest:

Recent Publications:


Name: Wu Futian
Title: Associate Professor
Date of Birth: 11.11.1943
Education: Undergraduate, Ind. Univ, of harbin

Major research Interest:

Recent Publications:

Name: Li Shichun
Title:Professor
Date of Birth:1939.4
Education: Graduated from Shandong Universiyt

Major research Interest:

Recent Publications:

Name: Ding Lan-ying
Title: Professor
Date of Birth: 1938.2.19
Education:Shandong University,B.S.

Major research Interest:

Recent Publications:

Name: Wang Qingpu
Title: Professor
Date of Birth: August,1942
Education: Undergraduate course,Shandong University

Major research Interest:

Recent Publications:

Name: Wu Jiyou
Title: Professor
Date of Birth: May ,1941
Education: graduated in Shandong University in 1965

Major research Interest:

Recent Publications:

Name: Cai Luzhong
Title: Professor
Date of Birth: Jun.2.1945
Education: MS. Shandong University

Major research Interest:

Recent Publications:

Name: Nie Dezhen
Title: Professor
Date of Birth: Sep.19.1939
Education: Graduated form Nan Kai University

Major research Interest:

Recent Publications:


Name: Ren Quan
Title: Associate Professor
Date of Birth: 1948.1
Education: Graduated form Shandong University

Major research Interest:

Recent Publications:

Name: Zhang Xingyu
Title: Associate Professor
Date of Birth: 1963.2
Education: Master of science NanKai University

Major research Interest:

Recent Publicstions:

Name: Zhao Shengzhi
Title: Associate Professor
Date of Birth: July, 1957
Education: Graduated course, Institute of Physics, Academia Sinica

Major research Interest:

Recent Publications:

Name: Zhang Shuzhi
Title: Associate Professor
Date of Birth: Jan., 1941
Education: Bachelor 1966, Physics Department of Shandong University

Major research Interest:

Recent Publications:

Name: Ji Suling
Title: Associate Professor
Date of Birth: Feb., 1944
Education: University Graduate, Shandong University

Major research Interest:

Recent Publications:

Name: Sun Maocong
Title: Associate Professor
Date of Birth: Nov., 1944
Education; Master, Shandong University

Major research Interest:


Name: Gao Xueyan
Title: Associate Professor
Date of Birth: 11.1937
Education: Graduate in Dapartment of Physics, Shandong University

Major research Interest:

Recent Publications:

Name: Wang Zhigang
Title: Associate Professor
Date of Birth: Jaly, 1937
Education: Graduated from Leningrad University

Major research Interest:

Recent Publications:

Name: Guo Kexi
Title: Associate Professor
Date of Birth: 2, 1945
Education: Graduated from Nanjing University

Major research Interest: