The School of Life Science

Professor Ma Guirong Zhen Shimin Wang Zunong BaiZengliang Fang Shankang Gao Peiji
Qian Xinmin Xuezhen Bao Zhang Juren Gao Dong Guangmin Xia Zhang Hongwei
Huand Zhe Wang Yuwen Wu Er Fu Chen Zhihe Wang Renqing Qu Yinbo
Liu Fujing Teng Shi-yun

Associate
professor
Dai Qun Yu Jia-ju Gao Shu-fang Lu Kaihong Zhao Xiaofan Wang Jinxing
Gao Shouhua Chen Yongzhe Yu Shinguang Liu Cunren Xiaoming Bao Wang Yuping
Shi Anhui Guo Xiujun Kong Weihua Yang X. Gao Zu-quan Yu Tai Xu
Hu Rui Qing Chen Guanjun Chi Zhenming Xiao Min Xu Hai


Name: Ma Guirong
Title: Professor
Date of Birth: 06.01.1938
Education: Undergraduate course,Shandong University

Major research Interest:

Recent Publications:

Name: Zhen Shimin
Title: Professor
Date of Birth: 1937
Education: Bacholar 1961.9 Shandong University

Major research Interest:

Recent Publications:

Name: Wang Zunong
Title: Professor
Date of Birth: Sep.,1916
Education: Ph.D.of Paris University(Sorbonne)

Major research Interest:

Recent Publications:

Name: BaiZengliang
Title: Professor
Date of Birth: September.12.1954
Education: Post-Doctor Okyama University.Japan

Major research Interest:

Recent Publications:


Name: Fang Shankang
Title: Professor
Date of Birth: 8.1936
Education: Graduate Shandong University

Major research Interest:

Recent Publications:

Name: Gao Peiji
Title: Professor
Date of Birth: 1936.6
Education: Dept.Bilogy Shandong University

Major research Interest:

Recent Publications:

Name: Qian Xinmin
Title: Professor
Date of Birth: Jan.1937.
Education: Graduated from Shandong University,1959

Major research Interest:

Recent Publications:

Name: Xuezhen Bao
Title: Professor
Date of Birth: Feb.1937.
Education: Graduated from Biology Department of Fudan University, Shanghai China in 1960

Major research Interest:


Name: Zhang Juren
Title: Professor
Date of Birth: Feb.15,1955
Education: Doctor of Science,Lanzhou University

Major research Interest:

Recent Publications:

Name: Gao Dong
Title: Professor
Date of Birth: Oct.1936.
Education: Graduated from the deparrment of biology, Shandong University,1959

Major research Interest:

Recent Publications:

Name: Guangmin Xia
Title: Professor
Date of Birth: April 23,1955
Education: Master of Science, Shandong Universyty

Major research Interest:

Recent Publications:

Name: Zhang Hongwei
Title: Professor
Date of Birth: Nov.8,1944
Education: Shandong University,Master of Science

Major research Interest:

Recent Publications:

Name: Huang Zhe
Title: Professor
Date of Birth: April14,1916
Education: Tsinghua University. Bechelor of Science

Major research Interest:

Recent Publications:

Name: Wang Yuwen
Title:Professor
Date of Birth: June6,1938
Education: B.A. Shandong University

Major research Interst:

Recent Publications:

Name: Wu Er Fu
Title:Professor
Date of Birth:1938.1.7
Education:
Graduated from Department of Biology,Yunan University in 1961.

Recent Publications:


Name: Chen Zhihe
Title:Professor
Date of Birth: Feb.2.5,1940
Education: Shandong University Graduate (5 Year)

Major research Interest:

Recent Publications:

Name: Wang Renqing
Title: Professor
Date of Birth: Nov.19,1956
Education: Graduate student M.S. Shandong University

Major research Interest:

Recent Publications:

Name: Qu Yinbo
Title: Professor
Date of Birth: Nov., 1953
Education: 1983-1986, Shandong university, Ph.D.

Major research Interest:

Recent Publications:

Name:Liu Fujing
Title: Professor
Date of Birth: 1938.4.2
Education: 1961.9 Shandong University

Major research Interest:

Recent Publications:

Name: Teng Shi-yun
Title: Professor
Date of Birth: Feb.11.1937
Education: Graduate, B Sc, Shandong University

Major research Interest:

Recent Publications:

Name: Dai Qun
Title: Associate Professor
Date of Birth: June 24,1960
Education: Ph.D. Beijing Agricultural University

Major Research Interest:


Name: Yu Jia-ju
Title: Associate Professor
Date of Birth: Dec.7,1939
Education: Braduate, B Sc, Shandong Agricultural University

Major research Interest:

Recent Publications:

Name: Gao Shu-fang
Title: Associate Professor
Date of Birth: Oct.25,39
Education: Graduate, B Sc, Shandong University

Major research Interest:

Recent Publications:

Name: Lu Kaihong
Title: Associate Professor
Date of Birth:July 15,1959
Education: M.S. Shandong University

Major research Interest:

Recent Publications:

Name: Zhao Xiaofan
Title: Associate Professor
Date of Birth: Nov.20, 1957
Education: Guraduate Student, Shandong University

Major Research Interest:

Recent Publications:

Name: Wang Jinxing
Title:Associate Professor
Date of Birth: May 25,1955
Education: Graduate student Shandong University

Major research Interest:

Recent Publications:

Name: Gao Shouhua
Title: Associate Professor
Date of Birth: 1941.1.20
Education: Shandong University Bachelor Science

Major research Interest:

Recent Publications:

Name: Chen Yongzhe
Title: Associate Professor
Date of Birth: 3.1945
Deucation: Doctor, Beijing University

Major research Interest:

Recent Publications:

Name: Yu Shinguang
Title: Associate Professor
Date of Birth: Oct.11.1962
Education: Ph.D Shandong University

Major research Interest:

Recent Publications:

Name: Liu Cunren
Title: Associate Professor
Date of Birth:1961.5
Education: Ph.D Shandong University

Major research Interest:

Recent Publications:

Name: Xiaoming Bao
Title: Associate Professor
Date of Birth: 10.11.1961
Education: Doctor, Dept. of Microbiology, Shandong University

Major research Interest:

Recent Publications:

Name: Wang Yuping
Title: Associate Professor
Date of Birth: Aug.24.1944
Education: Graduate Baijing University

Major research Interest:

Recent Publications:

Name: Shi Anhui
Title: Associate Professor
Date of Birth: 5.20.1940
Educatino: Sep.1960-Jul. 1965 Graduated from Department of
Biology in Shandong University

Major research Interest:

Recent Publications:

Name: Guo Xiujun
Title: Associate professor
Date of Birth: 1941.1
Education: Dept. Biology Shandong University

Major research Interest:

Recent Publications:

Name: Kong Weihua
Title:Associate professor
Date of Birth: 1962.11
Education: Master Degree, Shandong University

Major research Interest:

Recent Publications:

Name: Yang X.
Title: Associate Professor
Education: Graduated from Jilin University

Major resesrch Interest:

Recent Publications:

Name: Gao Zu-quan
Title: Associate Professor
Date of Birth: January 1941
Education: Undergraduate Beijing University

Major research Interest:


Name: Yu Tai Xu
Title: Associate Professor
Date of Birth: 1941.2
Education: Graduated from Beijing University in 1967

Major research Interest:


Name: Hu Rui Qing
Title: Associate Professor
Date of Birth: July Sep. 18.1947
Education: Graduate, Shandong university

Major research Interest:

Recent Publications:

Name: Chen Guanjun
Title: Associate Professor
Date of Birth: Oct., 1957
Education: Msc. Jinlin University, 1988

Major Research Interest:

Recent Publications:

Name: Chi Zhenming
Title: Associate Professor
Date of Birth: Nov.15.1959
Education:
Master Degree graduated in 1985 at Shandong University

Major research Interest:

Recent Publications:

Name: Xiao Min
Titel: Associate Professor
Date of Birth: Nov. 18, 1962
Education:
In Jun. 1988 Graduated form Microbiolgy Dept. of Shandong Univ.
Master Depree of Science

Major research Interest:

Recent Publications:

Name: Xu Hai
Title: Senior Engineer
Date of Birth: 2.April. 1962
Education: Bacheler Fudan University

Major research Interst:

Recent Publications: