The School of Mathematics and System Sciences


Professor
Pan Chengdong Guo Dajun Yuan Yirang Xu Mingyu Yi Hongxun
Liu Guizhen Zhan Tao Wang Wei Chen Shaozhu Sun Jingxian
Jiang Shouli Yang Danping Liang Dong Liu Jiazhuang Zhu Benren
Li Hongze Zhou Detang Zhang Peixuan Xu Wentian Wang Wenqia
Wang Shenlin
Associate Professor
Gao Huizhong Gao Zongsheng Liu Zhaoli Sun Bokui L. Z. Yang
Mu Lehua Liang Fanghao Liu Weiqian Fan Hongbing Diao Zaijun
Chen Zengjing Rui Hongxing Cheng Aijie

Name:Pan Chengdong
Title:Professor
Academician Date of Birth: April 14.1934
Education:Graduate Student,Peking University

Major research Interest:

Recent Publications:

Name: Guo Dajun
Title: Professor
Date of Birth: Jan23,1934
Education:Graduated from Dept.of Math.,Siehuan Univ.,1955

Major research Interest:

Recent Publications:

Name: Yuan Yirang
Title: Professor
Date of Birth: Feb.24.1935
Education:Aug.1954-Jul.1958,Dept.of Math,Shandong Univ.,B.A.

Major research Interest:

Recent Publications:

Name: Xu Ming yu
Title: Professor
Date of Birth: Sept.,5.1939
Education:In 1965 graduated in Peking(Beijing) University

Major research Interest:

Recent Publications:

Name: Yi Hongxun
Title: Professor
Date of Birth: Aug.1944
Education: Ms (1981,Shandong University)

Major research Interest:

Recent Publications:

Name: Liu Guizhen
Title: Professor
Date of Birth: 22.11.1944
Education: Postgraduate, Shandong University

Major research Interest:

Recent Publications:

Name: Zhan Tao
Title: Professor
Date of Birth: April 6,63
Education: Doctor SHANDONG UNIVERSITY

Major research Interest:

Recent Publications:

Name: Wang Wei
Title: Professor
Date of Birth: 1963.1.26
Education: D.S Shandong University

Major research Interest:

 • The distribution of ptimes
 • Ewtimation of exponential integral Recent Publications:

  Name:Chen Shaozhu
  Title: Professor
  Date of Birth: Aug.18.1942
  Education: Master degree,Shandong University

  Major research Interest:

  Recent Publications:

  Name: Sun Jingxian
  Title: Professor
  Date of Birth: 1948.1
  Education: Doctor, Shandong University

  Major research Interest:

  Recent Publications:

  Name: Jiang Shouli
  Title: Professor
  Date of Birth: 1944.1
  Education: Ph.D University of Wisconsin,Madison(1988)

  Major research Interest:

  Recent Publications:

  Name: Yang Danping
  Title: Professor
  Date of Birth: Jan.3,1957
  Education: Doctor of Science Shandong University

  Major research Interest:

  Recent Publications:

  Name: Liang Dong
  Title: Professor
  Date of Birth: 11.1962
  Education: Ph.D,Shandong University

  Major research Interest:

  Recent Publications:

  Name: Liu Jiazhuang
  Title: Professor
  Date of Birth: Jan.,1940
  Education: BS. Department of Mathematics,Shandong University

  Major research Interest:

  Recent Publications:

  Name: Zhu Ben Ren
  Title: Professor
  Date of Birth: 18/12/1936
  Education: BS Department of Mathemtics,Shandong University

  Major research Interest:

  Recent Publications:

  Name: Li Hongze
  Title: Professor
  Date of Birth: 1966.12.21
  Education: D.S Shandong University

  Major research Interest:

  Recent Publications:

  Name: Zhou Detang
  Title: Professor
  Date of Birth: June 15,1965
  Education: Postdoc Fudan University(1994),ndong University Tohoku University(Japan)(1996)

  Major research Interest:

  Recent Publications:

  Name: Zhang Peixuan
  Title: Professor
  Date of Birth: 1939.9.27
  Education: University

  Major research Interest:

  Recent Publications:

  Name: Xu Wentian
  Title: Professor
  Date of Birth: 1941.1
  Education: BS Department Mathematics of Shandong University

  Major research Interest:

  Recent Publications:

  Name: Wang Wenqia
  Title: Professor
  Date of Birth: 1950.2 Education: Postgraduate, Shandong University

  Major research Interest:

  Recent Publications:

  Name: Wang Shenlin
  Title: Professor
  Date of Birth: 1939.9.22
  Education: Aug.1957-Jul.1961 Dept.of Math, Shandong Univ.B.A.

  Major research Interest:

  Recent Publications:

  Name: Cao Hui-Zhong
  Title: Associate Professor
  Date of Birth: 1948.12
  Education: Gtaduate Student, Shandong University

  Major research Interest:

  Recent Publications:

  Name: Gao Zongsheng
  Title: Associate Professor
  Date of Birth: 1953.1
  Education: Doctor,Wuhan University (1985.6)

  Major research Interest:

  Recent Publications:

  Name: Liu Zhaoli
  Title: Associate Professor
  Date of Birth: 1963.9
  Education: Doctor of Science, Shandong University

  Major research Interest:

  Recent Publications:

  Name: Sun Bokui
  Title: Associate Professor
  Date of Birth: 15 April,1963
  Education: The Institute of System Science of Chinese Academy.

  Major research Interest:

  Recent Publications:

  Name: L. Z. Yang
  Title: Associate Professor
  Date of Birth: 1960.3
  Education: Doctor,Wuhan University (1985.6)

  Major research Interest:

  Recent Publications:

  Name: Mu Lehua
  Title: Associate Professor
  Date of Birth: 1946.7
  Education: Shandong University Master Degree

  Major research Interest:

  Recent Publications:

  Name: Liang Fanghao
  Title: Associate Professor
  Date of Birth: 1943.4.9
  Education: Master Degree, Shandong University, 1981.

  Major research interest:

  Recent Publications:

  Name: Liu Weiqian
  Title: Associate Professor
  Date of Birth: 1940.3
  Education: BS, Tsinghua University

  Major research Interest:

  Recent Publications:

  Name: Fan Hongbing
  Title: Associate Professor
  Date of Birth: 1962.5.27
  Education: Doctor degree Shandong University

  Major research Interest:

  Recent Publications:

  Name: Diao Zaijun
  Title: Associate Professor
  Date of Birth: Aug,1941
  Education: BS, Math. Department, Shandong University

  Major research Interest:

  Recent Publications:

  Name: Chen Zengjing
  Title: Associate Professor
  Date of Birth: 20.9.1961
  Education: M.S, China Textile University

  Major research Interest:


  Name: Rui Hongxing
  Title: Associate Professor
  Date of Birth: Nov., 23,63
  Education: Ph. Doctor, Shandong University

  Major research Interest:

  Recent Publications:

  Name: Cheng Aijie
  Title: Associate Professor
  Date of BIrth: Sep. 15, 1965
  Education: Ph.D. postgraduate, Shandong University

  Major reserach Interest:

  Recent Publications: