Department of Physics

professor Qu Bao Dong Zhong Weilie Zhang Peilin Liu Yihua Mei Liangmo
Jiang Shouting Jifan Hu Zhang Deheng Xie Shijie Hou Yunzhi
Xie Qubing Keming Wang Yueyuan Xia Chunyu Tan Zhang Xueyao
Cao Peiyuan Wang Chenrui He Mao Zhang Naijian

Assoc.prof. Li Jinyu Liu Xiju Zhang Zhaolin Shi Borong Liang Zuo-tang
Liu Ximing Zhang Lian-sheng Gao Ru-Wei WangJifeng Wang Yuguo
De-jun Zhang Wang Chunlei Miao qinghai

Name: Qu Bao Dong
Title:Professor
Date of Birth: Sept.4.1963
Education: Ph.D. Shandong University

Major research Interest:

Recent Publications:


Name: Zhong Weilie
Title:Professor
Date of Birth:1938.1.1
Education:Guaduated from Physics Department of Peking university

Major research Interest:

Recent Publications:


Name:Zhang Peilin
Title: Professor
Date of Birth: 1937.7.1
Education: Bachelor, Shandong University

Major research Interest:

Recent Publications:


Name: Liu Yihua
Title: Professor
Date of Birth: Dec.2,1939
Education: 1957, Master, Physics Department of Shandong University

Major research Interest:

Recent Publications:


Name: Mei Liangmo
Title: Professor
Date of Birth: 11.7.1935
education: Ph.D. Jilin University

Major research Interest:

Recent Publications:


Name: Jiang Shouting
Title: Professor
Date of Birth: Sept.8, 1938
Education: graduated from Shandong University

Major research Interest:

Recent Publications:


Name: Jifan Hu
Title:Professor
Date of Birth: Jan.13.1964
Education: Ph.D. from Inst. of Phys., Chin Acad. of Sci.

Major research Interest:

Recent Publications:


Name: Zhang Deheng
Title: Professor
Date of Birth: Nov.1946
Education: Ph.D., University of Waterloo in Canada

Major research Interest:

Recent Publications:


Name: Xie Shijie
Title: Professor
Date of Birth: Aug.1963
Education: Dr. of Condensed Matter Physics, Shandong University

Major research Interest:

Recent Publications:


Name: Hou Yunzhi
Title:Professor
Date of Birth:12.26.1937
Education:

Major research Interest:
Recent Publications:


Name: Xie Qubing
Title: Professor
Date of Birth: Augustl, 1935
Education: Peking University, B.Sc.in Physics

Major research Interest:

Recent Publications:


Name: Keming Wang
Titl: Professor
Date of Birth: March 2 1939
Education: Department of Physics, Shandong University

Major Research Interest:

Recent Publications:


Name: Yueyuan Xia
Title: Professor
Date of Birth: 13 Sept.1941
Education: Guaduated from Shandong University in 1966 ( At that time there was no Ph.D Degree system in China)

Major research Interest:

Recent Publications:


Name: Chunyu Tan
Title: Professor
Date of Birth: 5.7.1946
Education: Master, Graduatrd at Shandong University in 1981.

Major research Interest:

Recent Publications:


Name:Zhang Xueyao
Title: Associate Professor
Date of Birth: 1960.7
Education: Ph.D of Physics Department, Shandong University

Major research Interest:

Recent Publications:


Name: Cao Peiyuan
Title: Professor
Date of Birth:1938.9.6
Education: Physics Dapartment, Shandong University

Major research Interest:

Recent Publications:


Name: Wang Chenrui
Title: Professor
Date of Birth: Nov.6,1923
Education: B.Sc., Fu Ren University, Beijing

Major Researh Interest:

Recent Publications:


Name: He Mao
Title:Professor
Date of Birth: 934.9.11
Education: Physis Department of Shandong University

Major research Interest:

Recent Publications:


Name: Zhang Naijian
Title: Professor
Date of Birth: Sept.27,1935
Education: Graduate Student of Physics Department, Shandong University

Major research Interest:

Recent Publications:


Name: Li Jinyu
Title; Associate professor
Date of Birth: 1946.2.9
Education: Physics department, Shandong University

Major research Interest:

Recent Publications:


Name: Liu Xiju
Title:Assoc.prof.
Date of Birth: 1939.11.12
Education: Graduate Shandong University

Major research Interest:

Recent Publications:


Name: Zhang Zhaolin
Title: Associate Professor
Date of Birth: 30.3.1941
Education; Graduate at Shandong University

Major Research Interest:

Recent Publications:


Name: Shi Borong
Title: Associate Professor
Date of Birth: Nov.15.1965
Education: Ph.D, Shandong University

Major Research Interest:

Recent Publications:


Name: Liang Zuo-tang
Title: Associate professor
Date of Birth: October.29.1964
Education: Free university Berlin Ph.D. in physics(1994)

Major research Interest:

Recent Publications:


Name: Liu Ximing
Title: Associate Professor
Date of Birth: October5,1947
Education:Department of Physics, Shandong University

Major:research Interest:


Name: Zhang Lian-sheng
Title: Associate Professor
Date of Birth:3.January1938
Education: Graduated from Jilin University

Major research Interest:

Recent Publications:


Name: Gao Ru-Wei
Title:Associate Professor
Date of Birth: 1944.8.5
Education: Master's Degree, Shandong University

Major research Interest:

Recent Publications:


Name: WangJifeng
Title:Associate Professor
Date of Birth: April 13,1944
Education: M.S. Shandong University

Major research Interest:

Recent publications:


Name: Wang Yuguo
Title: Associate Professor
Date of Birth: 1967.10
Education: Doctor, Shandong University

Major Research Interest:

Recent Publications:


Name: De-jun Zhang
Title: Associate Professor
Date of Birth: 12.23.1961
Education: Graduated from Shandong University

Major research Interest:

Recent Publications:


Name: Wang Chunlei
Title:vice-professor
Date of Birth:1963.02
Education: Ph.D. University of Essex, England

Major Research Interest:

Recent Publications:


Name: Miao qinghai
Title:Researher
Date of Birth: NOv.1942
Education: graduated from The Scince and Technology University of China

Major research Interest:

Recent Publications: