*Tang Shaoyi 1860-1938 First President of Shandong Univ. (Jinan) since 1901

*Wang Shoupeng 1875-1929 President (acting) of Shandong Univ. (Jinan), 1926-1927

*Yang Zhensheng 1890-1956 President of National Univ. of Qingdao, since June 1930

*Zhao Taimu 1889-1968 President of Shandong Univ. (Qingdao), Sept. 1932- June 1936
 and 1946-1949

*Lin Jiqing   President (acting) of Shandong Univ. (Qingdao), since July 1936

*Hua Gang 1903-1972 President of Shandong Univ. (Qingdao), Feb. 1951-Aug.1955

*ChaoZhepu 1894-1970President of Shandong Univ. (Qingdao), 1956-1958

*Cheng Fangwu 1897-1984 President of Shandong Univ. (Jinan), Aug. 1958-Jan.1974

*Wu Fuheng 1911-2001 President of Shandong Univ., Dec. 1979-June 1984

*Deng Conghao 1921-1998 President of Shandong Univ., June 1984-Nov. 1986

*Pan Chengdong 1934-1997 President of Shandong Univ., 1986-1997

*Zeng Fanren 1941- President of Shandong Univ., Feb. 1998-July 2000