The Department of Physics


Dean: Prof. Wang Keming
Professors ........................21
Associate Professors ..............50
Lecturers .........................13
Students .........................454
-  Undergraduates ................360
-  M.Sc. Candidates ...............33
-  Ph.D. Candidates ................5
Specialities/degrees and courses offered
Physics ( B.Sc. )
Applied Physics ( B.Sc.)
Theoretical Physics ( M.Sc. )
Particle Physics ( M.Sc. / Ph.D )
Condensed Matter Physics ( M.Sc. / Ph.D. )

The Department of Physics, established in 1929, is one of the national talent-training bases for the teaching and research of basic disciplines in China. It consists of two specialities offered for the undergraduates: Physics and Applied Physics. The Condensed Matter Physics and the Particle Physics possess the qualification to confer Ph.D. degrees and to train post-doctoral students. The Condensed Matter Physics, Particle Physics, Theoretical Physics, Semiconductor and Semiconductor Device Physics are qualified to confer Master's degrees. The Condensed Matter Physics is also a key national subject. The Low Dimensional Material Laboratory and High Energy Physics Laboratory are selected as key laboratories of Shandong Province.

In addition to the courses offered in General Physics and Theoretical Physics, the Physics speciality provides courses of the following: Electronics, General Physics Experiments, Modern Physics Experiments, Computer Languages, etc.. The Applied Physics speciality offers Mechanical Diagrams, Computer Languages and PC Computer Applications, Electronic Circuits and Experiments, Electronic Measurements, Materials and Devices, etc.


List of Professors and Associate Professors:
professor Qu Bao Dong Zhong Weilie Zhang Peilin Liu Yihua Mei Liangmo
Jiang Shouting Jifan Hu Zhang Deheng Xie Shijie Hou Yunzhi
Xie Qubing Keming Wang Yueyuan Xia Chunyu Tan Zhang Xueyao
Cao Peiyuan Wang Chenrui He Mao Zhang Naijian

Assoc.prof. Li Jinyu Liu Xiju Zhang Zhaolin Shi Borong Liang Zuo-tang
Liu Ximing Zhang Lian-sheng Gao Ru-Wei WangJifeng Wang Yuguo
De-jun Zhang Wang Chunlei Miao qinghai

E-mail: phydep@sdu.edu.cn
Or:Mail to Chairman:kmwang@sdu.edu.cn